افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

کسی به ملا صاحب مسجد صد افغانی پول داده و گفت :

ملا صاحب وقتی شما ساعت چهار و نیم عصر اذان می دهید. مزد ور ها  به بهانه نماز کار را تعصیل نموده  میروند. اگر امکان داشته باشد اذان عصر را نیم ساعت دیرتربدهید چه فرقی می کند؟

ملا جواب داد:

هیچ فرقی نمی کند.

اگر شما می فرمائید من اصلا هیچ اذان نمی دهم.