افغان موج   

معلمی که سرش تاس و تقریبا بی موی بود   به شاگردان گفت:

وقتی کسی در مقابل جریان برق قرار بگیرد، موی هایش سیخ ایستاده می شود. شاگردی از آنطرف صنف سوال کرد:

معلم صاحب اگر کسی مثل شما موی نداشته باشد چه می شود؟.