افغان موج   

انجیلا پگاهی

وطن در دامِ جنگ و زورگویی ست
به چنگِ شیطنت ها و دورویی ست
وطن ایـــــن بیشه ی آزادگــــی ها
گذرگاهِ سکوت و بی گلویی ست

****
هدف این بود تا سرخورده باشیم
نه ایــــــل زنده بلکه مرده باشیم
بدونِ ســـــربلنــــــــدی و غروری
به درگـــــــاه پلیدان بنده باشیم


***
"من" و "تــــو" را ز هـمدیگر بریدند
مـــیانِ "ما" خــــط و مرزی کشیدند
به مــکر و حیله ی «سرمایه داری»
به اهــدافِ بلندِ شــان رســیدند

***
جــهانخواران به فکر منفعت ها
به فکر برتـــــــــری و منزلت ها
نقـــــابی دارند از دیموکراسی
به روی چهره بهرِ مصلحت ها

***
چل و نیرنگ شانرا می شناسیم
نگاهِ سنگ شانرا می شناسیم
زآنسوی خــــــط و مرزِ شـــــرارت
طنینِ جنگِ شانرا می شناسیم

***
به بازیهای خیلی پست "ناتو"
قیامّ سبزِ ما بشکست "ناتو"
کجا ما رنگ خوشبختی ببینیم
به این جغرافیا تا هست "ناتو"


ا.پگاهی
04.11.2013