افغان موج   

زن افغان

بشکن قفـس و پربگشــا ای زن افغان

در گلشـــن آزادی ازین گــوشـه زندان

برخیـز بیا دانـش و  فن و هنـر آموز

اوهام کهن رابشکــن مست وخـروشان

با خــنجــر حـق پاره نمــا ابر سیه را

کز پرتو روی تو شـود عالمی رخشان

عمری سپری گشت بزیر ستـم و جـور

هــرگز نشده قــدر تــواز پرده نمایان

با سیم و زر وزینت وسـرمایـه مده دل

بگـــریز زدام ستـــم بـرده فـــروشان

در عــرصه رزمی بخـــدا شیـر مبارز

در صحنه علم و هنـری صاحب دیوان

تو حافـــظ  نســـل بشــر وراز بقـایی

ای  مــادر  دانشـــکده عالــــم  انسـان

حق تـو مبرهـن شـده در مجــمع آدم

ای صاحب فکر وخرد ای اسـوه ایمان

 

رسول پویان