افغان موج   

 شرف الدین زنگ میزند به رادیو میپرسد: الو اینجا رادیوست؟

نطاق رادیو: بلی بفرمائید.

شرف الدین: ببخشید صدای ما زنده پخش میشود؟

نطاق: بلی بفرمائید.

شرف الدین: یعنی صدای ما در نانوائی هم بخش میشود؟

نطاق با لحن عصبانی میگوید: بلی لطفا سوال تان را بفرمائید.

شرف الدین میگوید: الو فرشید نان نخری مادرت خریده.