افغان موج   

رهبر

نمی دانم چرا هر نطفه ای  شر

به ملک ما شود هر  روز رهبر

خداوندا... چرا  این بنده هایت؟

تولد  میشوند هم کور و هم کـر


صبحدم

وطندار گلم....!  بیــداری  تو

بود هر روز عذر و زاری تو

نخوابیدم من امشب تا سحرگاه

ز دست  گریه  و دلداری   تو


آتش فروزان

خــــدا میداند و سلطان مــــودود

از این آتش فروزان و ازین دود

یکی از پاکی  ای قلب  من  و تو

دگر زین شهر ویران میبرد سود

 

نعمت الله ترکانی