افغان موج   

آنان که اصل و ریشۀ خود را بسوختند

ارث پـدر و خـاک بـه دشـمن فـروختند

دیبای زربافـت وطـن بـد قـواره گـشت

از جـنس خـارجی بَـدل جـامـه دوختند

 رسول پویان