افغان موج   

روشنایی
ز بس خوی کرده ایم با شبنمایی
فـــراموشِ همـــه شد روشنایی
درون خانه خود هر که پرسد!!
ز یکـدیگر که تو اهلِ کجایی؟

همسایه
شـــده همسایه ای مــا روزگاری
نمــــادی تیره ای... از نابکاری
به هر سو میرویم او همــــره ماست
گهی یک عقرب و گاهیست ماری

زبان
زبانِ مرغ و مور و گوسپندان
به این دنیا یکی است و چه آسان
نمیدانم چرا هر جای دنیا...!
هزاران لهجه دارد بهر انسان

ریا
ریا گـــردیده  بنیادِ  زمـــــانه
خلاف فهــم  و هوش عاشقانه
به هر جائیکه بینی گشته شیطان
برای عــــقل آدم صد بهـــانه
ن.ت