افغان موج   

بهار
بهار آمد نشانی از گلی نیست
به غیر خار دیگر حاصلی نیست
همه  با هم  شدند بیگانه امروز
به ملک ما کسی را همدلی نیست

وطندار
وطندار گلم تا کی بسوزم
ندیدم یاور شب ها و روز ام
کجا شد آفتاب صبح صادق...!
که گویم با تو با شب می ستیزم

مسلمان
مسلمانی اگر یا کافر هستی...!
محبت را بدان بهتر ز... پستی
اگر روح نبوت میشوی تو
بدان پاکیزه ای روز الستی !

بهار
بهاری گر نباشد سبزه ای نیست
به غیر از برف و یخ آمیزه ای نیست
بیا در فصل رویش باز گوئیم
به جز غم در دلم انگیزه ای نیست

 

نعمت الله  ترکانی