افغان موج   
 
دلم بسیار پُر درد است امروز
فضای زندگی سرد است امروز
نمیشه لحظه ای آرام بگیرم
که غمگین هر زن و مرد است امروز!
 
وطن از دست نامردان دوران
تمام هست و بودش گشته ویران
نمیداند کسی خشم خدا است
که شیطان گشته امروز حاکم مان؟
 
به ملک ما اتاترکی بکار است
که هر ملای ما بی ننگ و عار است
فروشد هر چه داریم بهر کفار
و بر خر جهالت او سوار است
 
مهاجر گشته ام در ملک مردم
همیشه ناتوان و خیلی سردُم
خدا میداند و سلطان مودود
چسان دارو نمایم رنج و دردُم
 
نعمت الله تُرکانی