افغان موج   
به هر جای مسلمان است جنگ است
بغیر از خونریزی شغل ننگ است
خدا فرموده در قرآن پاک اش؟؟؟
جهادی مثل شیر است و پلنگ است!
 
 
برو از خواب بیدارش بکن یار
برای این مصیبت ها بزن جار
تو روشن کن چراغ معرفت را
بگو داری چرا از علم و فن عار
 

 

به مُلک ما خدا غم آفریده
به هر جا چشم پُر نم آفریده
به نام گرگ خونخوار بیابان
به شهر و قریه آدم آفریده
 
 
نظام جاهلان این زمانه
فقط چند روز و یا چند سال مانه
نمیشه مالک الملکی شود خر
و عر عر حُکم او باشد بهانه
 
نعمت الله تُرکانی