افغان موج   

 دیموکراسی وکرسی های بلند دولتی

بخاطرآگاهی مردم افغانستان به عرض رسانیده میشود اینکه :

همه چوکی های دولتی ملکیت عامه ومال مردم افغانستان است.

مهمترین این کرسی ها عبارت اند از: کرسی ریاست جمهوری وملحقات آن، کرسی های صدارت و وزارت خانه ها، کرسی های قضائی، کرسی های تقنینی ( مجلس نمایندگان وبزرگان ) کرسی های پولیس، داکتری واستادی. به گونه ی مثال، هرگاه دکتوری مبتلا به ویروس تبعیض باشد، نمیتواند سایر بیماران از ملیت های دیگر را تدواوی نموده به وجایب انسانی خویش بپردازد.

 

 

 -اشغال کرسی های دولتی مخصوصن مقام ها وچوکی های عالی دولتی دارای یک سلسله ایجابات وشرایط خاص میباشد که کاندیدا ها یعنی کسانیکه می خواهند آن چوکی ها را اشغال نمایند، باید واجد آن شرایط باشند.

 دریک نظام دیموکراتیک، کسانی میتوانند به مقامهای عالی دولتی تقرر یابند که ازدل وجان درگفتار و کرداربتوانند صادقانه صفات ومکلفیت های ذیل را ازخود تبارز دهند.

اولترازهمه کاندید یک مقام والای دولتی باید ازتحصیل ودانش کافی مسلکی دررشته مربوطه برخوردارباشد.

- حراست ازمنافع ملی مردم افغانستان

ازاینروکسانیکه تابعت خارجی دارند، ستون پنجم، جاسوس ودست نشانده یک دولت خارجی اند نمیتوانند ازمنافع مردم افغانستان دفاع نمایند. بناا کمسیون انتخابات با صداقت وعلاقه به امرمردم باید ازثبت نام چنین اشخاص درجمله کاندیدان جلوگیری نماید.

 

- پاکی ومنزه بودن ازتبعیض :

ایجاب میکند تا نامزد مقام مبرا ازتبعیض بوده هیچگاهی درگفتار و کردار حرکتی مخالف ومغایرومنافی حیثیت ومنافع ملیت ها ومردم افغانستان تبارز نداده باشد.

تزکیه باطن، صداقت وامانت داری:

کاندیدا ها باید هیچگاهی درچوروچپاول، رشوت واختلاص، سرقت وغصب دارایی های عامه واشخاص انفرادی نقش نداشته، شامل گروه های تروریستی نبوده، کسی را نکشته و جنایتی را مرتکب نشده باشند.

بر اساس معیارهای فوق، آقایون اشرف غنی وکمال اصولی درطول سال ها باگفتار وکردار شان خورا از رسیدن به مقامات دولتی محروم ساخته اند؛ چه رسد به ریاست این مقام ها.

درمورد کشمکش بالای ریاست شورای ملی باید گفت که ناممکن است اینهمه نابسامانی ها را بامذاکره ومفاهمه بصورت مثبت حل نمود زیرا درشرایط استثنائی افغانستان زمانیکه وطن تحت اشغال نیروهای اهریمنی قراردارد دست اشغال حاکم است ورنه اشرف غنی وامثال اوهرگزنمی توانستند اینهمه نابسامانی وخیانت را مرتکب شوند.

 

 دکترجهش

ارسالی: سلیمان کبیر نوری