افغان موج   

وطن
دوبیتی های سرگردان ام امشب
به جانم از غمت آورده است تب
نمیشه لحظه ای آرام بگیرم
ز بس نامت وطن گل کرده بر لب

دالر
از این خاطر که دالر رنگ سبزست
همه گردید از دیدار او مست
مسلمان و نصارا و یهــــودی
سرِ نخ را به نامش کرده پیوست

نام و ننگ
همه عاشق به نام و ننگ باشند
و خوش از ریتم این آهنگ باشند
فقط حیوان صفت های زمانه
همیشه با همه در جنگ باشند

حدیث شیخ
حدیث شیخ و آخند های بیکار
بُود با نام دین هر جای پیکار
نمیگوید کسی اینرا که عمریست!
تو یک مفت خور بی ننگی و بی عار

نعمت الله ترکانی