افغان موج   

دوبیتی های سرگردان ام امروز

بُود با ناله و صد درد جانسوز

که با این غیرت افغانی خود

نشد بر دشمنان گردیم پیروز

 

سگهای پنجاب

 ز دست این همه سگهای پنجاب

نمی آید به چشم هیچ کس خواب

زمین و آسمان هم خسته گشته

از این آتش از این دود اند بیتاب

 

یار مردم

به هر جای وطن کشتار مردم

غم است و درد و صد آزار مردم

نمیدانم چرا عمریست گاهی

خدا جان هم نمیشه یار مردم

 

مسلمان

اگر سیاف ها باشند مسلمان

و اتمر های ما معنای ایمان

خدایا ! تیرم از این دین و دنیا

ببخشا هرچه را داری به ایشان

ن.ت