افغان موج   

دوبیتی های سرگردان ام امروز
بُود بسیار پُر از درد و از سوز
مگو دیوانه ای کار ات ندارم
اگر یک حرف هم باشد بیاموز

قهرمان
فدای شیرِ شهــــدِ مادران ام
که از لطف اش نمودِ این جهان ام
مگو بودم چه و حالا چه هستم
همه داند که من یک قهرمان ام

جهاد
تمام جهـــد امریکاست امروز
که طالب هر کجا با ماست امروز
مسلمان را مسلمان می بُرد سر
جهاد فی سبیل الله است امروز

تاریخ
من از این حکم تاریخ زمان ام
دلی افســـرده دارم ناتوان ام
اگر رستم نمودِ عقـــل ما بود
چرا خوار و زریر این جهان ام

نعمت الله ترکانی