افغان موج   

عید قربان

دلم دایم به  روز عــــید قــربان

به غـــم آغشته میگردد فــراوان

که اگر در کعبه آدم میشود پاک!

به آب زمزم است یا خون حیوان ؟

 

 شیطان

در این حسرتسرای سخت ویران

به زیر خاک و خشت اش است پنهان

زن و مرد و جوان و پیر و کودک

به امر هر چه ملا است و شیطان

 

ناروا

مگو من ازچه عریان مینوسیم

غم ات را ازدل و جان مینویسم

به عمرم هر چه دیدم ناروا بود

شدم از آن پشیمان... مینویسم

ن.ت