افغان موج   
اسلام
اگر اسلام دین عقل و هوش است
علیه فاسق است و باده نوش است
چرا در جنت از صد حور و غلمان
برای رفع شهوت ها خموش است؟؟
 
 
آشیان
مرا این اشیان بسیار تنگ است
و هر گفتی از آزادی...! جفنگ است
بیا با من دل افسرده ای باش
که هر جا یک شغالی است پلنگ است
 
 
امیر
امیری ماست در دنیای حاضر
که میداند هم از بالا و از زیر
سرود اش قصه ای هابیل و قابیل
برای کشتن ما.... گشته شمشیر
 
 
صدا
صدای در گلویم گشت پنهان
ز دست زاهدانی ... نامسلمان!
که هر چه را برای خود پسندند
برای کشتن من  دارند ایمان
 
ن. ت