افغان موج   

ملای لنگ
مسلمانی اگر کشتار و جنگ است
از آدم بهتر است هر جا پلنگ است
تو را فــــتوا بُود حالا... مجاهد
که پیام آور ام « ملای لنگ» است

یورو ودالر
سیاست خواهر و مادر ندارد
به غیر از منفعت دلبر ندارد
همه گویند بکش هر کس که دیدی
یقین با یورو و دالر ندارد

دوستم
از این پس دور کنید ایزار تانرا
پسندد « دوستم » این کار تانرا
گرفته رتبه ای جنرال از آنرو
که خوش دارد نمای غار تانرا

مهاجر
برای این هـــــــمه دعوای باطل
مــن ام بی اعــــتنا از این مراحل
مهـــــاجر گشته ام در این جهانی
که در آن هر کجای است یک دل


نعمت الله .ترکانی