افغان موج   
عجب مُلکی که در آن دانش آموز
شود قربانی یک آتش افروز
به نام دین مصیبت میفروشند
به قلب مادران ما شب و روز
 
 
مسلمان را مسلمان میکشد چون
جهالت در دلش گردیده افزون
برادر با برادر گشته دشمن
به جای نان دایم میخورد خون
 
 
به کابل و به ننگرهار و هلمند
همه پیر و جوان هستند در بند
برای کشتن و ویران نمودند
چتلستان دهد شیطان را پند
 
 
ز انجیل و ز تورات و ز قرآن
نشد تا من بدانم قدر یزدان
یکی پیامبر و صد هاست کافر
خدا دارد چرا بازی به انسان
 
 
نعمت الله ترکانی