افغان موج   

به این مّلک من و تو  روزگاریست
که شیـطان  رهبر دولت مداریست
همــــه  کس را به دالر... میفروشد
صداقت در دل او ننگ وعار ایست

همه گشتند بر شیطان  پیروز
ولی ما ایم همراه  او  امروز
توای نور دل افروز زمان ام
از این عصر و زمان خود بیاموز

قربان مـُحبتَ ات  برای فقــــرا
انان که به حق شان بُود ظلم روا
به این همه لطف تو میسر گردد
یک روز پُر از روشنی بی همتا

به ملک ما هرآنکو نامدار است
همه عاشق به یورو و دلار است
به نیویارک و به لندن و به دوبی
او را صد جایداتی افتخار است

نعمت الله ترکانی