افغان موج   

سه نقطه
گرفتارم به درد و غم سه نقطه
شکایت از کسی دارم سه نقطه
نمیشه عرض حالم را بگویم
برای هر که شد یارم سه نقطه

سه نقطه
سه نقطه روی کاغذ میگذارم
که تا تسکین شود صبر و قرارم
قلم خندیده ... میگوید برایم
دگر طاقت به غم هایت ندارم

سه نقطه
سه نقطه حرف های داغ روز است
گهی تابو و درد سینه سوز است
نشد هرگز به دل چیزی بگویم
هر آنچه گفته ام باقی هنوز است

سه نقطه
برای هر سه نقطه صد سلام است
که نزد هر که اعجاز کلام است
همه وقت نوشتن میگذارند
سه تا نقطه که یک دنیا پیام است!

نعمت الله ترکانی

Like ·

·