افغان موج   

کوچک نوازی
درین دنیا بُود عمر درازی
شدم دستمایه ای کوچک نوازی
ندارم لحظه ای آرامش از غم
ز دست غو غو ـ سگ های تازی

باور ها
تمام باور تو خواب و رویاست
نمیگویی که اعمال تو بیجاست
تفنگی را که کافر آفریده
قبول داری که بهر کشتن ماست؟

ملا نیازی
چه فرقی داره این ملا نیازی
ز یک مُلی و یا دُمِ پیازی
برای نام منهوسش به جا بود
که از او پیامبر وحشت بسازی!

ع و غ
صدای میرسد هر شب بگوشم
که عین و غین گویند باده نوشم
بهار قدرت شیطان که آمد
برای هر که خواهد سبز پوشم

نعمت الله ترکانی