افغان موج   

به این ملک من و تو روزگاریست
که شیطان رهبر دولت مداریست
همه کس را به دالر... میفروشد
صداقت در دل او ننگ و عار ایست

همه گشتند بر شیطان پیروز
ولی ما ایم همراه او امروز
توای نور دل افروز زمان ام
از این عصر و زمان خود بیاموز

قربان محبت ات برای فقرا
انان که به حق شان بُود ظلم روا
به این همه لطف تو میسر گردد
یک روز پُر از روشنی بی همتا

به ملک ما هرآنکو نامدار است
همه عاشق به یورو و دلار است
به نیویارک و به لندن و به دوبی
او را صد جایداتی افتخار است

نعمت الله ترکانی