افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

چپن
چپن آخر به دنیا گشت مشهور
هوای موزیم را ساخت پُر شور
عبای که به زیرش بود چند سال 
نمادِی از فساد و رشوه و چور

کلاه پوست
کلاه پُوستِ گوسپندِ تو دایم
ترا میساخت با هر کس ملایم
اوباما بود اگر کیری یا بوش 
به نامت وصف میکردند ذمائم

پندار ات
تو پنداری وطن بی سرپرست است؟
به حراجش هزاران بند و بست است؟
نه بابا با تفنگ دوستان ات!
هزاران بی سر و بی پا و دست است

چور
به دنیا نام افغان گشته مشهور 
به کشتار و فساد و حیله و چور
نمیداند کسی که اینسان چرا شد 
که با این باور هستند تا لب گور

نعمت الله ترکانی