افغان موج   

چپن
چپن آخر به دنیا گشت مشهور
هوای موزیم را ساخت پُر شور
عبای که به زیرش بود چند سال 
نمادِی از فساد و رشوه و چور

کلاه پوست
کلاه پُوستِ گوسپندِ تو دایم
ترا میساخت با هر کس ملایم
اوباما بود اگر کیری یا بوش 
به نامت وصف میکردند ذمائم

پندار ات
تو پنداری وطن بی سرپرست است؟
به حراجش هزاران بند و بست است؟
نه بابا با تفنگ دوستان ات!
هزاران بی سر و بی پا و دست است

چور
به دنیا نام افغان گشته مشهور 
به کشتار و فساد و حیله و چور
نمیداند کسی که اینسان چرا شد 
که با این باور هستند تا لب گور

نعمت الله ترکانی