افغان موج   

شب یلدا

همه شبهای ما یلداست افسوس
بساط رنج و غم از ماست افسوس
نمیداند کسی اینرا که فردا
چراخورشید ما چون ماهست!... افسوس

ندیدم برکت از شبهای یلدا
به غیر از سردی و تاریکی هرجا
همه دزدان شهر ما در این شب
هجوم آورده اند در خانه ای ما

شده عمری شب ما است یلدا
به نور آفتابی نیست همرا
از هرسو باد سردی میوزد چون
به پائیزی سپردیم دل همه جا

نعمت الله ترکانی