افغان موج   

مسلمان را مسلمان میکشد چون
او را یورو و دالر کرده افسون
صدای دین او الله اکبر
قومندان اش بؤد شیطان ملعون


صدای صد هزاران شمر دوران
رسد از کوه و هردشت و بیابان
به دستش راکت و صد ها مسلسل
با آن ریزد ز دل خون مسلمان

 

ترا هر لحظه شیطان میدهد پند؟
که باشی با جهالت پای در بند؟
اگر هستی مسلمان میکشی تو!!
برادر را به مسجد تا کی و چند؟

 

نعمت الله ترگانی