افغان موج   

به هر قومی هزاران دزد و غدار
شدند قارون ها اینگونه بسیار
وطن را با دوصد دالر فروختند
به هر جانی شدند همراه وهمکار

بسیار مگو زاهد بیمایه سرشت
از کوثر و از حور به عنوان بهشت
گر به امر خدا! جای تو باشد آنجا
دوزخ بهتر است اگر چه باشد بد و زشت

 

تمام فکر و ذکر و خواست سیاف
همیشه بوده است پایین تر از ناف
به پای هر سعودی بوسه زد او
که وقتی قبض بود اش کرده اند شاف

 

همه دزد اند و دزدی پیشه ای شان
به امریکا و انگلیس ریشه ای شان
چتل گشتند همه در چتلستان
ریا با نام دین اندیشه ای شان

 

نمودی هستم از قوم و تبار ات
همه احساس ام از ننگ و وقار ات
چرا بیگانه میخوانی مرا تو
چو شیطان گر نباشد کار و بار ات

 

نعمت الله ترکانی