افغان موج   

زندان چادری مگو طالب حجاب زن

خورشید کی نهان بشود در نقاب زن

روح بلـنـد زن نـشـود قـیــد کرگـسان

بـر اوج قله هـا بـزنـد پـر عـقاب زن

 

رسول پویان