افغان موج   

مهاجر

مهاجر گشتم از شهر و دیار ام
بُود غم های میهن کار و بار ام
که در آن خیل شیطان لانه کرده
من از دل آه سردی را برآرم

شیطان

تفکر های شیطان زمانه
رسد در گوش های ما شبانه
سرنخ هر چه دارد غیر آدم
مثال غوـ غو سگهای خانه

ظرفشوی
کجای این سخن دارد تفکُر
و در عقل خری هم میشود جُور
مهاجر کار و بار اش ظرفشوی است
بگو انسان نه ای رنگ تو بر گُور

تفکر
به ملک ما تفکر کار چرسیست
بجای مغز در سر توته سنگیست
یک و دو را بهم یکجا نماید
برآرد حاصل اش را دوصد و بیست

نعمت الله ترکانی

Nematollah Torkany's photo.