افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 4140
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 4146
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 4027
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 4255
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 4339
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 4289
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 4701
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 4199
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 4416
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 4563
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 4679
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 4479
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 4322
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 4697
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 5080
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 4415
دوبیتی 01 جدی 1392 4440
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 5014
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 4586
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 6392
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 4234
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 4524
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 4226
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 4327
څلوریځه 30 سنبله 1392 4611
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 5599
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 4497
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 3901
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 4115
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 5414
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 4045
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 4379
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 4389
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 4153
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 4218
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 4119
مادری گفت 06 حوت 1391 3849
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 4228
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 4305
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 4250
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 4034
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 3946
قانون عاشق 11 عقرب 1391 4542
محبت 11 عقرب 1391 4593
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 4315
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 4797
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 5031
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 11638
شعر 12 دلو 1390 25634
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 6362