افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3620
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 3273
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 5271
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 3100
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 3345
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 3192
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 3122
څلوریځه 30 سنبله 1392 3394
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3601
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 3272
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2922
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 3055
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 4282
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 3021
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 3211
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 3043
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 3029
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2997
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2938
مادری گفت 06 حوت 1391 2783
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 3107
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 3157
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 3216
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 3011
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2864
قانون عاشق 11 عقرب 1391 3456
محبت 11 عقرب 1391 3542
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 3213
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3519
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3834
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 6829
شعر 12 دلو 1390 4869
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 5009
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 4350
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3546
رُستم 24 سنبله 1390 5057
استقلال 28 اسد 1390 5189
دریاپژوه 11 اسد 1390 5083
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 8342
فیسبوک 27 جوزا 1390 5878
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 4121
سام اسامه 14 ثور 1390 3659
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 3378
فلتر شکن 11 حمل 1390 4252
سونامی فریاد 27 حوت 1389 3388
کولاک 04 حوت 1389 5063
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3413
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3315
رأی حیران 03 قوس 1389 3186
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 3839