افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3836
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 4058
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 4179
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 4109
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 4390
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 4034
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 4252
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 4384
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 4479
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 4291
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 4090
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 4515
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 4897
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 4149
دوبیتی 01 جدی 1392 4265
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 4773
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 4343
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 6230
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 4018
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 4334
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 4057
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 4098
څلوریځه 30 سنبله 1392 4436
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 5048
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 4251
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 3743
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 3948
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 5244
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 3883
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 4193
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 4163
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 3991
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 4044
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 3903
مادری گفت 06 حوت 1391 3679
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 3995
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 4105
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 4075
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 3880
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 3778
قانون عاشق 11 عقرب 1391 4359
محبت 11 عقرب 1391 4444
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 4153
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 4463
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 4855
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 11219
شعر 12 دلو 1390 25404
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 6131
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 5264
قحط الرجالی 03 میزان 1390 4482