افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 5108
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 3002
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 3234
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 3106
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 3027
څلوریځه 30 سنبله 1392 3305
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3499
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 3173
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2844
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2959
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 4166
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2916
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 3117
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2945
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2942
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2921
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2841
مادری گفت 06 حوت 1391 2697
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 3027
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 3059
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 3127
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2923
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2776
قانون عاشق 11 عقرب 1391 3354
محبت 11 عقرب 1391 3447
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 3109
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3433
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3712
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 6544
شعر 12 دلو 1390 4733
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4913
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 4256
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3453
رُستم 24 سنبله 1390 4908
استقلال 28 اسد 1390 5055
دریاپژوه 11 اسد 1390 4944
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 8205
فیسبوک 27 جوزا 1390 5725
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 4028
سام اسامه 14 ثور 1390 3577
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 3277
فلتر شکن 11 حمل 1390 4160
سونامی فریاد 27 حوت 1389 3295
کولاک 04 حوت 1389 4925
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3333
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3205
رأی حیران 03 قوس 1389 3104
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 3764
راویان بردگی 14 عقرب 1389 3030
رأ ی باطل 19 اسد 1389 3199