افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 4179
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 3343
دوبیتی 01 جدی 1392 3619
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3953
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 3569
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 5609
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 3387
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 3670
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 3475
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 3404
څلوریځه 30 سنبله 1392 3680
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3848
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 3535
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 3183
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 3336
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 4592
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 3295
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 3511
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 3341
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 3374
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 3289
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 3220
مادری گفت 06 حوت 1391 3043
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 3385
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 3457
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 3451
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 3262
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 3137
قانون عاشق 11 عقرب 1391 3730
محبت 11 عقرب 1391 3827
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 3510
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3782
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 4158
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 8433
شعر 12 دلو 1390 24439
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 5303
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 4642
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3815
رُستم 24 سنبله 1390 5444
استقلال 28 اسد 1390 5544
دریاپژوه 11 اسد 1390 5463
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 8716
فیسبوک 27 جوزا 1390 6255
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 4401
سام اسامه 14 ثور 1390 3968
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 3668
فلتر شکن 11 حمل 1390 4528
سونامی فریاد 27 حوت 1389 3641
کولاک 04 حوت 1389 5461
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3672