افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 3242
دوبیتی 01 جدی 1392 3515
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3834
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 3452
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 5476
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 3282
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 3558
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 3386
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 3309
څلوریځه 30 سنبله 1392 3573
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3757
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 3450
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 3081
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 3235
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 4492
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 3203
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 3394
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 3225
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 3195
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 3196
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 3122
مادری گفت 06 حوت 1391 2947
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 3279
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 3341
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 3368
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 3176
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 3027
قانون عاشق 11 عقرب 1391 3620
محبت 11 عقرب 1391 3706
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 3404
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3685
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 4036
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 7529
شعر 12 دلو 1390 24291
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 5192
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 4534
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3718
رُستم 24 سنبله 1390 5298
استقلال 28 اسد 1390 5394
دریاپژوه 11 اسد 1390 5313
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 8591
فیسبوک 27 جوزا 1390 6094
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 4301
سام اسامه 14 ثور 1390 3866
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 3577
فلتر شکن 11 حمل 1390 4441
سونامی فریاد 27 حوت 1389 3552
کولاک 04 حوت 1389 5297
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3569
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3477