افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی 01 جدی 1392 3409
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3725
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 3356
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 5370
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 3183
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 3460
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 3292
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 3213
څلوریځه 30 سنبله 1392 3479
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3675
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 3358
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2992
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 3141
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 4394
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 3118
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 3294
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 3133
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 3106
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 3101
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 3019
مادری گفت 06 حوت 1391 2862
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 3192
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 3251
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 3290
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 3089
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2946
قانون عاشق 11 عقرب 1391 3530
محبت 11 عقرب 1391 3629
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 3311
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3598
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3931
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 7199
شعر 12 دلو 1390 24168
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 5101
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 4432
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3617
رُستم 24 سنبله 1390 5182
استقلال 28 اسد 1390 5295
دریاپژوه 11 اسد 1390 5199
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 8474
فیسبوک 27 جوزا 1390 5978
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 4212
سام اسامه 14 ثور 1390 3763
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 3471
فلتر شکن 11 حمل 1390 4350
سونامی فریاد 27 حوت 1389 3465
کولاک 04 حوت 1389 5173
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3484
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3392
رأی حیران 03 قوس 1389 3274