افغان موج   

دوبیتی های سرگردان

مسلمان

تعلـق های دنیا  کـــرده مست ات

شدی مشغول رویا های پست ات

نه خود  را  میشناسی  نه خدا را

که با نام مسلمان کرده هست ات

 

انسان

اســـیر لحـظه های کام خویشی

پی  تسکین  صـــد آلام خویشی

تو انسانی؛ چرا بر ضد انسان؟!

پشـیـمان از تبار و نام خویشی

 

آدم

به صورت هــر چـه باشی آدم هستی

به فکــر زنده  ماندن هـــر دم هستی

بگــــو: در مــــرگ همراهان عزیزم

چـــرا  سرمست هستی بیغم هستی؟

 

آموزگار

مــــرا آمـــــوزگاری  میدهد پند

که گفتار اش بود شیرنتر از قند

نوشـت بـر لـوح قـلبـم روز اول

ره مردان بود عاری ز ترفـنـد

 

اسارت

برای خـــود هــیولا خـلق کردی

به نام عشق  بی  جا  خلق کردی

محبت را به زور و زر خـریدی

اسارت را  به دنیا خـــلق کردی

 

نعمت الله ترکانی

 

8 سرطان 1391