افغان موج   

چهار چار بیتی

 

هفت و هشت

بگـــو تا کی به فکـــر هفت و هشتی

نگاهی کن! چه بودی... و چه گشتی

به جــای  وحــــدت  خــلق  مسلمان

به روی سینه ات « یانکی » نوشتی

جهاد

اگر با نام  اســـلام  است جهد  ات

چرا  « دالر»  بود امروز شهد ات

کجای  صفحه  ای  قــــــرآن دیدی

که با دشمن به بندی قول وعهد ات

مجاهد و طالب

نوشتـم  از  مصیبت  این شواهد

من  از  مفتی  و از آخند و زاهد

برای کُشتن... و تخـریب خاکش

یکی  طالب  شده  دیگر مجـاهد

نماز

نمیدانم که با این حرص و آز ات

به  سوی  قـبله  دستان  دراز ات

یزید  و شمر  گردیدی  و  بـیرحم

چرا  گـردد  قبول حق  نماز ات

 

نعمت الله تُرکانی

30 ثور 1391