افغان موج   

چهار دوبیتی

 

آدم

خـدا هـم  روزگاری  مـثــل  ما  شد

به  فکـــــر آدمی  شد  و حـــوا  شد

ولی  چون  آفرید  اش گفت با خود

که این مـوجود من ناقص چـرا شد

 

بلا

بلا از آسمان  می  بارد  امــــروز

ز دست  ناکسان  میبارد  امــروز

هــواپیمای  عـــقلم  گشته  ویران

که راکت آن چنان میبارد امروز

درد

نمــیدانم  خـــــدا  با  ماست  یا نه ؟!

به این خیل ضعیف همراهست یا نه ؟!

مسلمانیم  اگـر  تا  کی کشیـــــم غم ؟

مگـــر غمخوار  درد  ماست  یا نه ؟

 

چرا؟

چــــرا ما را خدا جان  آفـــریده ؟!

به دنیا  زیر  دستان  آفــــریده ؟!

نمـیشد  جای  ما  سنگ  افـریند؟

که  جای  سنگ سنگدان  آفریده؟!

 

نعمت الله ترکانی

19 جولای 2012