افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 64
سکوت جهان 31 سرطان 1401 120
عید قربانی 18 سرطان 1401 121
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 197
زندان چادر 19 ثور 1401 381
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 183
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 286
بادۀ عشق 13 قوس 1400 374
آزادی زنان 29 سنبله 1400 472
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 484
قیام کنید 14 سنبله 1400 512
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 571
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 636
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 900
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 916
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1026
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1135
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1239
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1263
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1643
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1662
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1549
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1760
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2636
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2267
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2366
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2395
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2573
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2627
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2697
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2541
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2929
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3250
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3730
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3727
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3688
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3896
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3438
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3550
ارث پدر 13 سرطان 1395 3498
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3438
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3591
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3945
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 3981
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4288
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4267
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3712
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4142
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3760
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3992