افغان موج   

بگو از دل به آخند زمونه............... به لهجه هراتی
که الهی ریش پسمرگت نه مونه
به زیر دست مردوشو شوه گم
بری زودتر تو ازین ده و خونه


بیا با هم بخندیم شاد باشیم
زبند رنج و غم آزاد باشیم
جدایی عمر ما را کم نماید
نمیشه جاویدان آباد باشیم...؟


به ملک ما هوای انتخابات
شده بهر شیاطین جمله حاجات
یکی خود را سفیر صلح گوید
یکی دیگر نمود صد کرامات

 

جهنم گشته هر جا خانه ما
به تاریخ وحشت است افسانه ای ما
بدست هر چه شیطان گشت ویران
که هستیم کافر اینست بهانه ما

نعمت الله ترکانی