افغان موج   

مرا از کودکی اینسان یاد است
که همه دیندار هایم بیسواد است
نمی دانند که در هر دین ومذهب
نشان آدمیت عدل و داد است...


به دنیا مادران دانند که فرزند
شیرینتر هست از هر شربت قند

نوشتند نام او در متن تاریخ
اگر پیامبری هم هست از او اند


سیاست خواهر و مادر ندارد
به غیر از منفعت برسر ندارد
بهشت هر مسلمان گشته دالر
به از آن هیچ ره دیگر ندارد

 

نمی دانی اگر درد دل ما
به این شهر حریفان مشکل ما
چه بهتر خنده آید بر لب تو
که تا رونق شوی این محفل ما

نعمت الله ترکانی