افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2335
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2248
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2356
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2162
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2342
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2535
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2428
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2426
عروسک 13 حمل 1389 3388
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2450
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 3584
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2181
جرگه ساز 10 حوت 1388 2326
رسول پویان 05 حوت 1388 3746
پا پوش 02 حوت 1388 2356
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2419
کنفرانس 07 دلو 1388 3263
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2419
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2319
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 5649
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2567
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2528
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2442
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2294
بی بخار 01 قوس 1388 2505
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 3072
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2524
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2201
تلخکها 26 سنبله 1388 3231
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2297
کورخواندی 16 سنبله 1388 3117
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2267
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2352
صندوق رأی 18 اسد 1388 2312
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2316
پوستین چپه 04 اسد 1388 2190
مارِ کر 03 اسد 1388 2324
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2379
مداری 14 سرطان 1388 3127
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2222
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2284
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2357
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2238
دینا سورها 20 ثور 1388 2514
دارالمساکین 06 ثور 1388 3302
همپای بهار 02 ثور 1388 2143
ستاره خونین 27 حمل 1388 2252
زن ستیز 25 حمل 1388 2542
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2339
زیر خط 06 حمل 1388 2336