افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
پای بردگان 22 سرطان 1389 3011
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3028
پنالتی 13 سرطان 1389 3672
الفــــبا 08 سرطان 1389 4069
زرخرید 31 جوزا 1389 3966
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2788
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2778
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2810
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2605
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2894
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3023
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2952
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2973
عروسک 13 حمل 1389 4231
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3020
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 4556
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2791
جرگه ساز 10 حوت 1388 2811
رسول پویان 05 حوت 1388 4267
پا پوش 02 حوت 1388 2819
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2965
کنفرانس 07 دلو 1388 4105
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2902
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2849
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 6690
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3118
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3020
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2918
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2805
بی بخار 01 قوس 1388 3056
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 4084
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3051
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2777
تلخکها 26 سنبله 1388 4102
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2795
کورخواندی 16 سنبله 1388 3973
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2702
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2784
صندوق رأی 18 اسد 1388 2895
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2768
پوستین چپه 04 اسد 1388 2690
مارِ کر 03 اسد 1388 2828
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2898
مداری 14 سرطان 1388 3973
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2805
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2818
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2886
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2708
دینا سورها 20 ثور 1388 3005
دارالمساکین 06 ثور 1388 4139