افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3524
رأی حیران 03 قوس 1389 3420
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 4063
راویان بردگی 14 عقرب 1389 3348
رأ ی باطل 19 اسد 1389 3485
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3895
لاجورد 13 اسد 1389 5357
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 3593
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 3509
پای بردگان 22 سرطان 1389 3662
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3644
پنالتی 13 سرطان 1389 4569
الفــــبا 08 سرطان 1389 5004
زرخرید 31 جوزا 1389 4876
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 3390
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 3398
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 3487
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 3247
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 3635
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3669
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 3629
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 3677
عروسک 13 حمل 1389 5267
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3728
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 5590
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 3471
جرگه ساز 10 حوت 1388 3558
رسول پویان 05 حوت 1388 4941
پا پوش 02 حوت 1388 3432
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 3679
کنفرانس 07 دلو 1388 5116
لستِ سیاه 30 جدی 1388 3544
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 3522
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 8686
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3758
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3692
سنی - شیعه 04 جدی 1388 3536
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 3483
بی بخار 01 قوس 1388 3830
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 5166
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3716
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 3494
تلخکها 26 سنبله 1388 5214
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 3498
کورخواندی 16 سنبله 1388 4993
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 3364
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 3396
صندوق رأی 18 اسد 1388 3623
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 3469
پوستین چپه 04 اسد 1388 3428