افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
پای بردگان 22 سرطان 1389 3106
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3112
پنالتی 13 سرطان 1389 3808
الفــــبا 08 سرطان 1389 4214
زرخرید 31 جوزا 1389 4102
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2878
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2867
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2907
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2706
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 3031
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3115
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 3063
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 3097
عروسک 13 حمل 1389 4384
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3130
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 4713
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2891
جرگه ساز 10 حوت 1388 2911
رسول پویان 05 حوت 1388 4366
پا پوش 02 حوت 1388 2900
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 3071
کنفرانس 07 دلو 1388 4261
لستِ سیاه 30 جدی 1388 3004
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2946
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 7122
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3233
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3104
سنی - شیعه 04 جدی 1388 3007
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2904
بی بخار 01 قوس 1388 3168
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 4271
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3157
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2874
تلخکها 26 سنبله 1388 4266
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2889
کورخواندی 16 سنبله 1388 4125
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2809
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2864
صندوق رأی 18 اسد 1388 3012
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2891
پوستین چپه 04 اسد 1388 2792
مارِ کر 03 اسد 1388 2929
برج زهرمار 21 سرطان 1388 3002
مداری 14 سرطان 1388 4156
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2907
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2934
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 3002
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2802
دینا سورها 20 ثور 1388 3096
دارالمساکین 06 ثور 1388 4292