افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2159
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2268
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2084
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2257
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2450
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2337
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2338
عروسک 13 حمل 1389 3230
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2344
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 3432
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2098
جرگه ساز 10 حوت 1388 2221
رسول پویان 05 حوت 1388 3644
پا پوش 02 حوت 1388 2267
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2320
کنفرانس 07 دلو 1388 3125
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2314
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2230
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 5503
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2468
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2440
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2352
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2174
بی بخار 01 قوس 1388 2416
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 2911
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2428
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2108
تلخکها 26 سنبله 1388 3083
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2167
کورخواندی 16 سنبله 1388 2960
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2169
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2244
صندوق رأی 18 اسد 1388 2212
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2220
پوستین چپه 04 اسد 1388 2101
مارِ کر 03 اسد 1388 2229
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2282
مداری 14 سرطان 1388 2986
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2131
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2191
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2257
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2146
دینا سورها 20 ثور 1388 2409
دارالمساکین 06 ثور 1388 3158
همپای بهار 02 ثور 1388 2060
ستاره خونین 27 حمل 1388 2163
زن ستیز 25 حمل 1388 2454
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2242
زیر خط 06 حمل 1388 2222
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2372