افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2958
پای بردگان 22 سرطان 1389 3167
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3185
پنالتی 13 سرطان 1389 3911
الفــــبا 08 سرطان 1389 4306
زرخرید 31 جوزا 1389 4191
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2931
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2915
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2975
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2778
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 3112
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3181
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 3136
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 3175
عروسک 13 حمل 1389 4492
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3198
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 4817
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2977
جرگه ساز 10 حوت 1388 2975
رسول پویان 05 حوت 1388 4429
پا پوش 02 حوت 1388 2953
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 3143
کنفرانس 07 دلو 1388 4362
لستِ سیاه 30 جدی 1388 3065
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 3011
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 7343
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3289
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3181
سنی - شیعه 04 جدی 1388 3068
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2968
بی بخار 01 قوس 1388 3256
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 4386
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3228
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2950
تلخکها 26 سنبله 1388 4377
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2969
کورخواندی 16 سنبله 1388 4246
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2882
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2921
صندوق رأی 18 اسد 1388 3096
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2987
پوستین چپه 04 اسد 1388 2875
مارِ کر 03 اسد 1388 2990
برج زهرمار 21 سرطان 1388 3080
مداری 14 سرطان 1388 4272
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2983
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 3020
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 3069
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2864
دینا سورها 20 ثور 1388 3167