افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
زرخرید 31 جوزا 1389 3307
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2423
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2328
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2430
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2238
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2420
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2627
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2525
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2509
عروسک 13 حمل 1389 3531
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2558
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 3751
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2280
جرگه ساز 10 حوت 1388 2422
رسول پویان 05 حوت 1388 3840
پا پوش 02 حوت 1388 2443
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2515
کنفرانس 07 دلو 1388 3411
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2510
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2408
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 5775
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2669
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2623
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2530
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2392
بی بخار 01 قوس 1388 2597
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 3232
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2616
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2307
تلخکها 26 سنبله 1388 3385
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2401
کورخواندی 16 سنبله 1388 3275
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2354
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2431
صندوق رأی 18 اسد 1388 2419
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2404
پوستین چپه 04 اسد 1388 2279
مارِ کر 03 اسد 1388 2415
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2467
مداری 14 سرطان 1388 3275
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2320
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2366
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2449
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2324
دینا سورها 20 ثور 1388 2603
دارالمساکین 06 ثور 1388 3465
همپای بهار 02 ثور 1388 2224
ستاره خونین 27 حمل 1388 2333
زن ستیز 25 حمل 1388 2632
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2426