افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3666
رأی حیران 03 قوس 1389 3519
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 4168
راویان بردگی 14 عقرب 1389 3473
رأ ی باطل 19 اسد 1389 3586
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3992
لاجورد 13 اسد 1389 5490
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 3699
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 3629
پای بردگان 22 سرطان 1389 3758
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3737
پنالتی 13 سرطان 1389 4698
الفــــبا 08 سرطان 1389 5134
زرخرید 31 جوزا 1389 5019
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 3489
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 3494
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 3584
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 3344
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 3724
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3772
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 3729
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 3773
عروسک 13 حمل 1389 5407
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3835
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 5747
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 3567
جرگه ساز 10 حوت 1388 3671
رسول پویان 05 حوت 1388 5055
پا پوش 02 حوت 1388 3515
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 3791
کنفرانس 07 دلو 1388 5276
لستِ سیاه 30 جدی 1388 3669
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 3628
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 8840
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3860
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3783
سنی - شیعه 04 جدی 1388 3626
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 3584
بی بخار 01 قوس 1388 3939
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 5329
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3813
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 3603
تلخکها 26 سنبله 1388 5382
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 3605
کورخواندی 16 سنبله 1388 5155
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 3464
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 3499
صندوق رأی 18 اسد 1388 3729
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 3572
پوستین چپه 04 اسد 1388 3535