افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2080
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2177
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2007
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2172
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2361
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2243
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2255
عروسک 13 حمل 1389 3084
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2239
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 3294
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2013
جرگه ساز 10 حوت 1388 2131
رسول پویان 05 حوت 1388 3556
پا پوش 02 حوت 1388 2185
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2226
کنفرانس 07 دلو 1388 2992
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2202
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2141
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 5374
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2373
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2355
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2264
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2076
بی بخار 01 قوس 1388 2319
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 2761
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2336
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2012
تلخکها 26 سنبله 1388 2950
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2078
کورخواندی 16 سنبله 1388 2839
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2082
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2159
صندوق رأی 18 اسد 1388 2111
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2120
پوستین چپه 04 اسد 1388 2002
مارِ کر 03 اسد 1388 2135
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2196
مداری 14 سرطان 1388 2849
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2039
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2104
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2162
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2061
دینا سورها 20 ثور 1388 2312
دارالمساکین 06 ثور 1388 3033
همپای بهار 02 ثور 1388 1966
ستاره خونین 27 حمل 1388 2081
زن ستیز 25 حمل 1388 2366
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2154
زیر خط 06 حمل 1388 2112
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2279