افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
راویان بردگی 14 عقرب 1389 3113
رأ ی باطل 19 اسد 1389 3292
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3676
لاجورد 13 اسد 1389 5090
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 3388
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 3264
پای بردگان 22 سرطان 1389 3451
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3435
پنالتی 13 سرطان 1389 4304
الفــــبا 08 سرطان 1389 4732
زرخرید 31 جوزا 1389 4595
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 3187
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 3137
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 3244
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 3048
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 3437
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3464
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 3420
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 3481
عروسک 13 حمل 1389 4971
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3484
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 5313
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 3248
جرگه ساز 10 حوت 1388 3302
رسول پویان 05 حوت 1388 4702
پا پوش 02 حوت 1388 3241
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 3443
کنفرانس 07 دلو 1388 4821
لستِ سیاه 30 جدی 1388 3347
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 3304
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 8381
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3539
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3486
سنی - شیعه 04 جدی 1388 3338
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 3252
بی بخار 01 قوس 1388 3616
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 4885
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3510
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 3288
تلخکها 26 سنبله 1388 4900
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 3297
کورخواندی 16 سنبله 1388 4720
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 3149
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 3169
صندوق رأی 18 اسد 1388 3409
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 3276
پوستین چپه 04 اسد 1388 3195
مارِ کر 03 اسد 1388 3338
برج زهرمار 21 سرطان 1388 3397
مداری 14 سرطان 1388 4754