افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
رُستم 24 سنبله 1390 6536
استقلال 28 اسد 1390 6489
دریاپژوه 11 اسد 1390 6439
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 9435
فیسبوک 27 جوزا 1390 7190
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 5301
سام اسامه 14 ثور 1390 4590
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 4361
فلتر شکن 11 حمل 1390 5197
سونامی فریاد 27 حوت 1389 4294
کولاک 04 حوت 1389 6638
رقص دوره ای 23 دلو 1389 4473
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 4281
رأی حیران 03 قوس 1389 4079
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 4774
راویان بردگی 14 عقرب 1389 4060
رأ ی باطل 19 اسد 1389 4294
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 4589
لاجورد 13 اسد 1389 6290
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 4345
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 4375
پای بردگان 22 سرطان 1389 4391
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 4301
پنالتی 13 سرطان 1389 5474
الفــــبا 08 سرطان 1389 5872
زرخرید 31 جوزا 1389 5800
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 4021
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 4043
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 4439
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 3872
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 4282
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 4339
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 4269
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 4454
عروسک 13 حمل 1389 6304
صادرات همسایه 23 حوت 1388 4469
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 6670
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 4127
جرگه ساز 10 حوت 1388 4400
رسول پویان 05 حوت 1388 5808
پا پوش 02 حوت 1388 4175
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 4528
کنفرانس 07 دلو 1388 6184
لستِ سیاه 30 جدی 1388 4311
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 4846
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 9869
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 4551
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 4400
سنی - شیعه 04 جدی 1388 4416
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 4135