افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 3922
راویان بردگی 14 عقرب 1389 3209
رأ ی باطل 19 اسد 1389 3364
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3759
لاجورد 13 اسد 1389 5188
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 3466
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 3368
پای بردگان 22 سرطان 1389 3532
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3515
پنالتی 13 سرطان 1389 4405
الفــــبا 08 سرطان 1389 4848
زرخرید 31 جوزا 1389 4710
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 3272
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 3229
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 3337
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 3132
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 3517
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3541
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 3500
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 3553
عروسک 13 حمل 1389 5075
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3588
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 5421
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 3335
جرگه ساز 10 حوت 1388 3397
رسول پویان 05 حوت 1388 4797
پا پوش 02 حوت 1388 3316
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 3547
کنفرانس 07 دلو 1388 4939
لستِ سیاه 30 جدی 1388 3414
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 3388
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 8494
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3627
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3567
سنی - شیعه 04 جدی 1388 3414
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 3348
بی بخار 01 قوس 1388 3694
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 4991
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3587
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 3364
تلخکها 26 سنبله 1388 5021
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 3381
کورخواندی 16 سنبله 1388 4827
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 3242
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 3250
صندوق رأی 18 اسد 1388 3489
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 3348
پوستین چپه 04 اسد 1388 3285
مارِ کر 03 اسد 1388 3435
برج زهرمار 21 سرطان 1388 3500