افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
کلاس هوش 22 دلو 1387 2106
زبان ساده 16 دلو 1387 2100
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2073
دست پاییز 08 دلو 1387 1928
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2143
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2168
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 14037
دوبیتی 30 قوس 1387 3995
منای عشق 24 قوس 1387 2507
رباعی 01 قوس 1386 3520
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3033
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 2845
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 21837