افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2513
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2272
کلاس هوش 22 دلو 1387 2418
زبان ساده 16 دلو 1387 2427
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2402
دست پاییز 08 دلو 1387 2203
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2454
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2485
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 16211
دوبیتی 30 قوس 1387 4556
منای عشق 24 قوس 1387 2821
رباعی 01 قوس 1386 4020
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3332
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3166
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 22407