افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
کلاس هوش 22 دلو 1387 2038
زبان ساده 16 دلو 1387 2031
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2000
دست پاییز 08 دلو 1387 1872
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2071
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2101
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 13470
دوبیتی 30 قوس 1387 3868
منای عشق 24 قوس 1387 2445
رباعی 01 قوس 1386 3410
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 2966
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 2779
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 21702