افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2415
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2186
کلاس هوش 22 دلو 1387 2323
زبان ساده 16 دلو 1387 2325
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2310
دست پاییز 08 دلو 1387 2122
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2367
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2396
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 15656
دوبیتی 30 قوس 1387 4404
منای عشق 24 قوس 1387 2725
رباعی 01 قوس 1386 3865
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3250
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3064
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 22239