افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2053
کلاس هوش 22 دلو 1387 2183
زبان ساده 16 دلو 1387 2189
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2158
دست پاییز 08 دلو 1387 1992
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2223
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2246
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 14551
دوبیتی 30 قوس 1387 4136
منای عشق 24 قوس 1387 2585
رباعی 01 قوس 1386 3639
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3103
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 2924
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 21974