افغان موج   

فرمایش ِ آهنگ

بازیگران

درینجا  کس   بهارِ  تَر نیاورد

امیدی   دَر  بَرِ  باوَر   نیاورد

الا   بازیگـرانِ    دورِ  آتش

سَر از سُرِّ شما کس دَرنیاوَرد

مویِ درد

ازین محفل نخیزد بویِ دردی

نمی بینی دراوهمسویِ  دردی

میانِ   گیسویانِ  این همه  یار

شود پیدا خدا را   مویِ دردی

شادیِ  سرشار

درین محفل   که این دلبرگرفته

بزن ساغرکه  مستی سرگرفته

تو  و  شادیِ  سرشارِ حریفان

اگر چه    خانۀِ   من در گرفته

دیده درا

گرفته حالِ  ما را تکصدایی

بگوتا کی چنین دیده درایی

سرودی تازۀِ رامی دهی سر

جدایی  واجدایی  واجدایی

دامِ صلح

بگــــیرد  آهــــویِ  دل  را  پلنگش

به  قــربانِ  نگاهِ   تیـــــــز چنگش

به  دامِ  صـــــلح او افــتاده  شهری

چه می پرسی ز رمز ورازِ جنگش

فرمایش ِ آهنگ

کلاسِ درسِ صلح و زنگِ  تازه

گرفته  بحثِ  دلبر  رنگِ   تازه

به رقص آمد   درودیوار مکتب

ازین  فــــرمایش  ِ آهنگِ  تازه

سنگِ مردم

شدم  آیینــــــۀِ    آهــنگِ    مردم

به سیــنه می زنم هی سنگِ مردم

همی  گیـــــــرم   پیاپی   امتیازی

گهی   ازصلح وگه ازجنگِ مردم

امتیاز

زدم آتش به جان و مالِ  میهن

گر فتم لحظه لحظه حالِ میهن

به هر رنگی بگیر م  امتیازی

منم  سرمایۀِ   اقبالِ  میهـــــن

رگبار

رهِ   شب را  چرا هموار کردی

به دستت روزِ خودرا تارکردی

گرفتـــی   آشــنایی   را   نشانه

به سویِ هرچه  دل رگبارکردی

کاسۀِ لبریز

علیهِ جنگ وجهل وجورِ جبرم

نگر  بر   کاسۀِ   لبریزِ صبرم

ز ریشه  برکنم کاخِ  هوس  را

صدایِ  صَیــحۀِ  سیلِ  ستبرم

گَردِ نامردی

وطن راگَردِ  نامردی  گرفته

سَرِ هر تپه  را گَردی  گرفته

به هرجا  چهرۀِ   آزادۀِ  بود

ورم کرده تبِ زردی گرفته

نورالله وثوق

1389/3/11

http://norollahwosuq.blogfa.com/