افغان موج   

سرویسِ  جنایت

سیلی

بزن  گردن امیدم را به  تکرار

بکن سیلی به رویِ عاشقان وار

برایِ    رفعِ   تشویشِ  جنایت

صداقت رازراهِ خویش  بردار

فرمانِ آزادی

فشارم   دستِ هربیگانه خورا

شوم قربان صداهایِ دورو را

دهم فرمانِ همیاری به تکرار

سرانِ   فتنه  پروردِ   عدورا

دستورِ وفا

به   دستورِ  وفا  انصاف  کردم

به هرکه جزخودی الطاف کر دم

زدم  سر هرکجا  اهلِ  دلی  بود

سرِ  راهِ   شما ر ا  صاف  کردم

نقشِ یاری

بیا  تاطرحِ  کاری  را بریزیم

به دشمن نقشِ یاری رابریزیم

برایِ  قلع  و قمعِ  فکرِ  ایمان

پیِ  همسایه داری  را بریزیم

سرویسِ  جنایت

در و  دیوارِ همسایه   گواه  است

که اینجا خودسری ها راپناه است

برایِ   دورِ    ســـرویسِ  جنایت

دلِ من  بهترین اِستاد  گاه  است

اشتباه

همآوایی به این منزل گناه است

رهِ  نیکوسپردن    اشتباه است

نگه  حتی  به  اشک و آهِ  دلها

بلایِ جانِ چشمِ راه  راه  است

سیلِ آتش

صدایی  برنخیز د  از نگاهی

نبینم  بر تبِ   این دل گواهی

نجاتم ده   ز دستِ  سیلِ  آتش

الهــــی  یا  الهی  یا     الهی

مردِ موفَّق

یکی   مردِ   موفَّق  شو  دلِ  من

به هر در اهلِ تق تق شودلِ  من

درین شامی که باطل می درخشد

که گفته  صبح  مطلق شودلِ من

سرابِ   گنگِ

سرابِ   گنگِ  فکرِ بی  بخاریم

به چشمِ غنچه ها  پیوسته خاریم

هوایِ  سیر  گلشن  در  سَرامّا

سَرِ   اندیشۀِ  گل  را    نخاریم

زبانِ تازه

معاشر شو  معاشر   همرَهِ  ماش

سیاست  را   زبانِ   تازۀِ   باش

چپاول چاره سازِ هرچه درداست

خوشا ما و خوشا  یارانِ  اوباش

بویِ جفا

صداها  در گلو      انبار گشته

که  اینجا   رهگذارِ  مار گشته

مشامِ ما  به زشتی کرده عادت

زَ بَس   بویِ جفا تکرار گشته

نورالله وثوق

19/3/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com/