افغان موج   

درسِ هندسه

 

سازِ همسایه

الا یا  شوخِ   طنّازِ  هوسباز

مشو با سازِ همسایه  همآواز

سرودِ سردِ سرما را مده سر

دلِ   آوارۀِ   ما  را    مینداز

سرقفلی

میانِ   هرچه   دلبر  نازِ نازی

گرفتی   شهرِ دلها را به بازی

من  و  سرقفلی  مُهــــرِ لبانت

بده امری که صاحب امتیازی

جادۀِ عشق

من و  تو طالبِ رازی نگشتیم

به دنبالِ  همـــآوازی  نگشتیم

برایِ   انفــجار  جادۀِ   عشق

رفیقِ دست ودلبازی نگشتیم

رأیِ  یاران

نصیبم  می شود آیاکه روزی

دمی  با  دلبرِ    آتش فروزی

شوم  با   رأیِ   یارانِ  همآوا

سوار خودروِ  لندرکــروزی

آتش  پارۀ

دلِ من باهوس هم دست  گشته

به سودایِ کسی پابست  گشته

شده  معتادِ  آتش  پارۀِ     چند

زبویِ   انفجاری  مست  گشته

چارۀِ چور

دلا  فکرِ  شر و  شوری   نکردی

هوایِ   لقـمـــــۀِ  سوری  نکردی

چرا گشتی به پشت  حرفِ  ایمان

چویاران  چارۀِ  چوری  نکردی

بادی گاردِ

نمی دانم چه سازم با غرورش

ندارد این دلِ  وامانده  زورش

زبادی گاردِ احساسش  بپرسید

دهد دل را  روادیدِ حضورش

دستِ حنا

شده دستِ حنایت  پیشِ  من رو

دگر   رنگی نداری ای  هیاهو

شدی   خارِ  سر  راهِ   نگاهـم

نیاوردم  اگرچه   خم  به ابرو

درسِ هندسه

در الجبرِ   جفا استادِ خویشیم

به  فزیکِ هوا   مثلِ همیشیم

برایِ    نقشۀِ نابودی  خویش

به درسِ هندسه ازجمله پیشیم

فضای هوش

مزن بالا برادر جوشِ ما را

گرفته مِه فضای هوشِ مارا

کدامین لهجۀِ عاشق  تباری

خداوندا کند وا گوشِ  ما را

درسِ صدا

بشوران همکلاسی هـــــای ما  را

به گوشِ شان بخوان رمز صدا را

اگـــر   همـــپای   آوایِ   نویـدی

بشـــو  مشتی دماغِ  فتــــنه ها را

نورالله وثوق

23/3/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com/

پانوشت

...

ا-چور:چپاول