افغان موج   


نعیم کریمی

 

کتـــــــــا ب

انیس و همدم ویارم کـــــتا ب اســـت

به سختی ها،غمـخوارم کــتا ب اسـت

اگردرجهــــــل ونادانـــــی روانـــــــم

به اُنس خودگرفــــتارم کتاب ا ســــت

چه بیم ازظلمـــت وجهـــل وخرافا ت

چراغ اندرشب تارم کــــتاب اســـــت

هم اســتادو معلــــم ،هــم مربـــــیست

چه میپرســـی خـــریدارم کتـاب است

به روزحــــجت وتعــــلیــم وتدریـــس

سلاح رزم وپیکــارم کـــتاب اســـــت

اگردشمـــن مراگیـــــرد  بنا حــــــــق

شفیع اندرسردارم کــــــتاب اســــــت

بپرســــــــــی از( کریمی ) گرسوالی

بگویدطبع بیدارم کـــــــــتاب اســــت

اول سرطان1378