افغان موج   

رأی  حیران

دستِ ناتوانی

بگـــــو آن دلبر بالانشین  را

چه کردی دیدگانِ راه بین را

چرا پاشیــــدةِ  دردشتِ الفت

به دستِ ناتوانی تخمِ کین را

نقدبازی

ستادِ  کارسازی  را چه  کردی

اصولِ نقدبازی را  چه کردی

شدی  غـــرقِ  سیاهی  هوسها

شکوهِ  سرفرازی راچه کردی

حقه بازی

کجای حــرف  تو  بوده   نمــــازی

شدی  آیینــــــــه    دارِ  حقه  بازی

تو و آهنگ جنگ و رنگ و نیرنگ

من  و حیرانی این  صــحنه  سازی

رای احساس

مکن مارا ازین افزوده هاسی

شدم  بیزار ازین  دیموکراسی

کجا شد انتخابِ  رای  احساس

کجا شد شـــورِ قانونِ  اساسی

روسپیِ تقلب

مشو هـــم  بسترِ داغِ   تعصب

تماشا کن به بالای  تعــــــجب

به بین برلُختی فحشای نیرنگ

چه رسوا گشته روسپیِ  تقلب

شور انتخابات

درین کاخی که  دیوار و دری نیست

صــدای    دلگشایی  رهبری  نیست

چه می   پرسی  زشــــور  انتخابات

تقلب را سرِ شور  و شـــری  نیست

نقشةِ باور

تنِ  اندیـــشةِ  ما ســـــــر ندارد

یکی  فکــــرِ صفا گــستر ندارد

دریغ ازاین سفر کاندر مسیرش

به   دستی  نقــــشةِ  باور ندارد

ره ورهبر

دلِ  ما  غیــــــر ِچشمِ  تر  ندارد

امیدی  از ره  و رهبــــــر ندارد

چه میجویی  الا ای رأی  حیران

ز شورایی  که  شور و شر ندارد

روحِ سیاهی

جهالت پیش  تان شرمنده  گشته

دوباره قرن وحشت زنده  گشته

چنان  روحِ سیاهی کرده جولان

که  هـــــــر آیینةِ  بازنده  گشته

منگِ منگِ

سرِ  من منگِ منگِ منگِ منگ است

دلم  از دیدن  این صحنه  تنگ  است

به   دستِ  ناظــــرانِ  تیــــــره  آیین

پیِ  بشکستنِ  آییـــــــنه  سنگ است

دودمانِ زیر زیر

همه   از  دودمـــــانِ  زیر  زیر اند

به چنگ  نفس  واویــــلا  اسیر  اند

ســـرِ شان  گرم  فـــــتوای  خیانت

که می گوید که این یاران وزیراند

.......

دوشنبه

1/9/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com