افغان موج   

با الهام از : سقوطِ تصویر کاندیدی

که یک کشته ویک زخمی برجای نهاد

 

رأ ی باطل

 

تصویرِ  قشنگ

چه تصویرِ  قشنگی داره دلبر

درنگِ  رنگ رنگی داره دلبر

نشانی  کرده  تالاقِ  سرم  را

به دستِ دیده سنگی داره دلبر

سقوطِ عکسِ

صداهایِ بم و  زیرت  مرا کشت

نگاهِ  مثلِ شمشــیرت  مرا کشت

شدم خیره  به  بالایِ  هــــــوایت

سقوطِ عکسِ بی پیرت مراکشت

گنج باد آورده

کجا  پروایِ رنجی  داره  دلبر

شریکِ نکته سنجی داره  دلبر

قسم بر ریز وپاشِ خونِ مردم

که بادآورده گنجی داره  دلبر

 

هرمِ سیاست

زبویِ وعده  ها دل تب  گرفته

دلِ  جاهل  و عاقل  تب گرفته

زبس  هُرمِ  سیاست رفته  بالا

در و  دیوارِ   منزل تب گرفته

رأ ی باطل

منِ   دیوانه  با  عاقل  نسازم

دمی با گیر ودارِ  دل  نسازم

مکن   وعده  خلافی  نازنینم

که رأ ی داده را باطل نسازم

زورِ چپه دوربینِ

زهرچه  بویِ  نامردی  به  دورم

که  نامـــردی  نسازد  با  غرورم

پس ازرأیت به زورِ  چپه دوربینِ

نمی  بینی  مگـــر هنگامِ   چورم

شیرِ مادر

نخواهی  رفت ازچنگالِ  ما،  در

ولو باشی  به  بالیـــــنِ  کُما،  در

ولی برجانِ خصم ار شیر گردی

هر آنچه  نوش  کردی شیرِ مادر

یک ذرّه پاداشت

دهانِ وعده ها بویِ صفا داشت

بهارِ دلخوشی از بهرِ ما داشت

قوامِ قولِ یاران را که  دیده ؟!

به قدرِناخنی یک ذرّه پاداشت

پایِ وعده

چه  پهنه  سفــرۀِ  سودای وعده

به بین برطعم وبویِ ر أی وعده

دریغ از وعده های  سست بنیاد

که لنگه چون همیشه پایِ وعده

دار عکس

مشو   مغـــرورِ    موجِ    کامگاری

اگر چه ســیلِ  بختت   گشته   جاری

مدارِ   زندگی   را کـــــــج    مبینی

که مثلِ عکسِ خود روزی به داری

دریایِ دولار

غنیمت می شمارد هردمی  را

بود قانع   زیادِ    هر  کمی را

پیِ    پیمانۀِ    دریایِ    دولار

به بیگاری   گرفته عالمی را

 

نورالله  وثوق

سه شنبه  20/05/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

پانوشت:

1-چور:چپاول-غارت

2- : چپه دوربین :  تلسکوپ  قوی