افغان موج   

دّکان
...
...نکردی کاوش هرگز کان مارا
ندیدی مایه‌ای دکّان مارا
نسنجیدی به میزان دل خود
صدای خسته‌ای ایمان مارا

خنده بازار
کجا در فکرِ آزارِشماییم
مسیر خنده بازارِ شماییم
قسم بر برگ برگِ رأی فردا
همان درمانده ای زارِ شماییم

...
سینمای بی تکت
به غیرِ تن، نیابی سر دراینجا
صفِ تزویر و زور و زر در اینجا
هوای سینمای بی تکت را
اگر داری مزن جز در دراینجا
...

صحنه ای تمثیل
ندیدی اوج قال وقیل مارا
نمادِ دانش و تحصیلِ مارا
بهین بازیگران بی بدیلیم
نگاهی صحنه ای تمثیل مارا
….

خانه ملت
..
سزاوارِ صدای خنده گشتم
هیولایی برای خنده گشتم
به حالم گریه کمتر کن که دیریست
به هرچه دیده جای خنده گشتم
…...
استیضاح
...
سفرتاعالم ارواح کردیم
دلِ اندیشه را اصلاح کردیم
وزیران را برای نقدیی چند
فراخواندیم واستیضاح کردیم
….
فرایند
همآغوش فرایند فریبیم
رفیق روبه راه بندِ جیبیم
ز دردِ معده ای وامانده ای خود
تماشاخانه ای هرچه طبیبیم
….
رأی ملت
بهین رنگِ ضلالت را گرفتیم
رهِ والای ذلت را گرفتیم
برایت گرچه مشکل می‌توان گفت
چه آسان رأی ملت را گرفتیم
….
زخم جیب
دمی پیچ وخمِ مارا تماشا
تماشا عالمِ مارا تماشا
به زخمِ جیبِ سروای وزیران
سکوتِ مرهمِ مارا تماشا
…..

مثبت ومنفی
گهی مثبت گهی منفی سرودیم
برای هروزیری فی سرودیم
ردالر جیب مان پرگشت ودرجا
ز رای برتر از کافی سرودیم

وکیل و وزیر
وزیر ما اگرچه سر به زیر است
.وکیل ما کجا روشن ضمیر است
دریغا سرنوشت سرزمینم
به دستِ ناجوانی ها اسیر است
….
نورالله وثوق
سه شنبه بیستم فروردین هزار وسه صد ونود ویک خورشیدیادامه …...