افغان موج   

نامردان
فغان از دست نامردان افغان
که آوردند به دالر سخت ایمان
به زیر بیرق کـفار جمع اند
شعار شان  بود  آیات  فرآن

دفتر دنیا
سخن بسیار از عدل است و داد است
هزاران جمله از جنگ و جهاد است
ولی  در  دفتر  دنیا  نوشتـــند:...
که  اینجا  مرکز فسق و فساد  است

عدالت

خدایا این چه حال و این چه کار است
که امیر ملک تو هر بی وقار است
تمام  فکر و ذکر اش  کشتن  ماست
عدالت  در  کتابش  انفــجار  است

زنان  خود سوز

به آتش سوختن بدتر از آن است

که خاموشی ترا پیش دونان است

بسوزان  سنگر  ظلم  و جهالت

که امروز تو فتوای زمان است

نعمت الله تُرکتمی