افغان موج   


آدم و حوا

نکن گوش مرا زین قصه ات کر

 شنیدم آنچه گفتی، دارم از بر

من از نسل حوا و آدم هستم

نه پشتون ام نه تاجیکم نه بربر

دلهای سنگی

فغان از دست این دلهای سنگی

که پیمانش بود حالا دو رنگی

 برادر با برادر گشته دشمن

برای لقمه ای نان است جنگی

افغانستان نه خراسان

بیا  افغانستانی  را  بسازیم

برای ما جهانی  را بسازیم

 میسر نیست از یک استخوانی

نمودی زنده جانی را بسازیم

نعمت الله ترکانی