افغان موج   

قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت

سلسلۀ قتل خبر نگاران و ژرنالستان کشور ما افغانستان به شکل مافیای آن تقریبا دو دهه است که ادامه دارد. این قتلها همه در پردۀ ابهام باقی میماند و قاتلین بعد از عمل قتل به  خود میبالند . میرویس جلیل را در برگشت از چهار آسیاب و مصاحبه با رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار ربوده و به قتل رساندند. آنروز ها چون در در کابل هفت پادشاه حکومت میکرد آب از آب نجنبید و هر یک قتل این ژرنالست را به گردن دیگرش انداخت. شیما رضایی گوینده موفق تیلویزیون طلوع را در خانه اش تیرباران کردند . اجمل نقشبندی ژرنالست جوان بدست نفرات ملا عمر مجاهد سر زده شد و با وصف آنکه همراه ایطالیای اش در مقابل رهایی چند زندانی طالب مورد عفو قرار گرفت. خانم ذکیه  گوینده تیلویزیون محلی پروان را در خانه اش ترور کردند شکیبا آماج را هم در خانه اش ترور کردند. در هرات گوینده زن تیلویزیون محلی را با ضرب چاقو معیوب کردند. غوث زلمی از چندین ماه به اینطرف منتظر محاکمه ای خویش بوده و دادگاه اجمل نقشبندی را به اعدام محکوم نموده است. و اخیرا عیدالصمد روحانی خبر نگار بی. بی. سی در ولایت هلمند به شکل فجیعی به قتل رسیده است.

هر گاه علل این قتل های ریشه یابی کنیم به وضاحت معلوم میشود که منبع همه این قتل ها  گروه های  مسلح غیر مسوول، مافیایی قدرت دولتی و مواد مخدره است. البته قتل خبرنگاران در ممالک دیگر چون عراق، قلسطین، سومالیا، الجزایر، لبنان و روسیه درسال های اخیر شدت و حدت کسب کرده است ولی ریشه یابی هر کدام ازین قتل ها به مافیایی قدرت و بنیاد گرایان مذهبی نسبت داده میشود. در کشور ما برای گفتن یک حقیقت ویا اشاره به جنایاتی که بدست طالبان و بنیادگرایان دیگر صورت میگیرد میتواند خشم آنان را برانگیخته و قتل آنان را در پی داشته باشد.

افعان موج قتل عبدالصمد روحانی را شدیدا تفیح نموده وبه این مناسبت مراتب تسلیت خود را به انجمن خبرنگاران، ملت ستمدیده افغانستان و خانواده، آن شهید تسلیت اظهار مینماید.