افغان موج   

مرد

پشیمان ام ازین نامی که مـــرد ام

نسیم هــــرزه ای صــــد آه و درد ام

شــــدم پیامبــر جنگ و شــــــقاوت

و شیطان کی رسد گاهی به گرد* ام

زن

دردا که زن است بردۀ مـردان امـــــروز

این «مرزعه ؟» است سخت ویران امروز

فتـــوای اسیــــران جهـــالت اینست...

ما زاده ای وحشت ایم نه انسان! امروز

کابل بانک

به بار آورد آخر ( بانک کابل )

شکوه و زینت و تخت و تجمل

برای مافـــیای قدرت و قوم

هزاران عطر از مشک و قرنفل

دانشگاه

به دانشگاه شیطان مستقر شد

کتاب معرفت زیر و زبر شد

یکی گوید منم شیر خراسان

یکی بی گوش و دُم مانند خر شد

 

نعمت الله ترکانی

30 دسمیر 2012

 

گرد یعنی: خاک و غبار *