افغان موج   

بعد از تقدیم سلام و احترامات

در اين زمان حساس که وطن در آتش خشونتهای کور، ترور، کشتار و علمیات انتحاری طالبان، تجاوز علنی و موشکباریهای پاکستان، ناامنی های گسترده، فساد اداری و چوروچپاول حکام، ستیز بر سر چوکی و قدرت، ابهام و تقلبهای انتخاباتی، سياستهای کجدار و مریز و کنگ داخلی و خارجی و بحران ريشه دار سیاسی، اقتصادی و قومی می سوزد؛ طرح و استراتيژی روشن، مشخص و جامعی برای بيرون رفت از اين بحران هستی سوز عمومی وجود ندارد. باشندگان میهن را در طلسم ابهام، دلهره، وحشت، یاس و ناامیدی به بند کشیده اند؛ عشق، محبت، احساس، عاطفه، لطافت، صداقت و صفای دل را با تزویر و ریا آمیخته و در بازار تبلیغات تجارتی و سیاسی قلب سنگی ماشین، نمایش می دهند؛ از دست پاکبازان و آزادگان چه می آید و عاشقان راستین چه می توانند بکنند، جز پخش عشق و محبت حقیقی، احساس و عاطفۀ پاک و نجوای زخمین دل که در آخرین نفس از نای وفاداری به عشق و محبت فواره می زند.

بیایید تا به جای دروغ، تقلب، فساد، ریا، تزویر، ستیز بر سر چوکی، قدرت، پول و ریاست- عطر خوش عشق، محبت، احساس و عاطفه پخش کنیم و نگذاریم که عشق و محبت را در دام سیاستهای زیانبار قومی، مذهبی، سمتی، گروهی و نقشه های دسیسه مندانه و مخرب داخلی و خارجی گرفتار سازند. با این نیت نیک بخش دوم دفتر «دوبیتی های پرسوز» را تقدیم خوانندگان عزیز و گرانقدر می دارم، تا دمی با آن خوش باشند و از آن پند و اندرز بگیرند.

با سپاس و درود فراوان
رسول پویان

دوبیتی های پرسوز